Qt中文显示

2014年09月10日 技术资料 2216 views
QT默认的编码(unicode)是不能显示中文的,可能由于windows的默认编码的问题,windows默认使用(GBK/GB2312/GB18030),所以需要来更改QT程序的编码来解决中文显示的问题。QT中有专门的一个类来处理编码的问题(QTextCodec)。


在QT3中,QApplication可以设置程序的默认编码,但是在QT4中已经没有了该成员函数。
可以以下的这些方法来设置编码。1. 设置QObject的成员函数tr()的编码。
 1. QTextCodec::setCodecForTr(QTextCodec::codecForName("GBK"));

其中的codecForName函数是根据参数中的编码名称,在系统已经安装的编码方案中需找最佳的匹配编码类型,该查找是大小写不敏感的。如果没有找到,就返回0。

具体的转换代码看下面:
 1. #include <QApplication>
 2. #include <QTextCodec>
 3. #include <QLabel>


 4. int main(int argc,char *argv[])
 5. {
 6.    QApplication app(argc,argv);
 7.    QTextCodec::setCodecForTr(QTextCodec::codecForName("GBK"));
 8.    QLabel hello(QObject::tr("你好世界"));
 9.    hello.setWindowTitle(QObject::tr("Qt中文显示"));
 10.    hello.show();
 11.    return app.exec();
 12. }

注意:
setCodecForTr一定要在QApplication后面。不然没有效果。而且这种方法只会转换经过tr函数的字符串,并不转换不经过tr函数的字符串。


技巧:
可以用codecForLocale函数来返回现在系统的默认编码,这样更容易做多编码的程序而不用自己手动来更改具体的编码。
2. 使用QString的fromLocal8Bit()函数
这个方法是最快的,系统直接自动将char *的参数转换成为系统默认的编码,然后返回一个QString。
 1. #include <QApplication>
 2. #include <QTextCodec>
 3. #include <QLabel>


 4. int main(int argc,char *argv[])
 5. {

 6.    QApplication app(argc,argv);

 7.    QString str;
 8.    str = str.fromLocal8Bit("Qt中文显示");
 9.    hello.setWindowTitle(str);
 10.    hello.show();
 11.    return app.exec();
 12. }

3. 用QTextCodec的toUnicode方法来显示中文
 1. #include <QApplication>
 2. #include <QTextCodec>
 3. #include <QLabel>


 4. int main(int argc,char *argv[])
 5. {

 6.    QApplication app(argc,argv);
 7.    QLabel hello(QObject::tr("你好世界").toLocal8Bit());
 8.    QTextCodec *codec = QTextCodec::codecForLocale();
 9.    QString a = codec->toUnicode("Qt中文显示");
 10.    hello.setWindowTitle(a);
 11. hello.show();
 12. return app.exec();
 13. }

赞赏
扫描二维码
845532699

温馨提示:

新版已经发布,请自行下载
解压密码不变,注册码请找管理发新版的 咨询前请发之前的付款图


BeikeiT.Com